نام محصول کپسول پنتوپرازول ۴۰ میلی گرم
ماده موثره دارویی                 پنتوپرازول سدیم
فرمول مولکولی دارو C16H14F2N3NaO4S
جرم مولکولی                           405.4 g/mol
دسته دارویی مهارکننده پمپ پروتونی (PPI)
مورد مصرف                    بیماری ریفلاکس معده به مری، سندرم زولینگر- الیسون
فهرست