نام محصول  قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم
ماده موثره دارویی                 بوپرنورفین هیدروکلراید
فرمول مولکولی دارو C29H42ClNO4
جرم مولکولی                          504.1 g/mol
دسته دارویی ضد درد اپیوئیدی
مورد مصرف                    کنترل دردهای حاد و مزمن، رفع وابستگی به ترکیبات اپیوئیدی
فهرست