نام محصول شربت گایا کدئین
ماده موثره دارویی                 گایافنزین و کدئین فسفات
فرمول مولکولی دارو گایافنزین: C10H14O4 – کدئین فسفات: C18H24NO7P
جرم مولکولی                          گایافنزین: 198.22 g/mol – کدئین فسفات: 299.364 g/mol
دسته دارویی ضد سرفه و خلط آور
مورد مصرف                    درمان سرفه های خشک و خلط دار
فهرست