نام دارو  شربت گایا کدئین
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده
جرم مولکولی
شماره CAS
موارد کاربرد این دارو به منظور تسکین سرفه های خشک و خلط دار به کار می رود.
شکل دارو شربت
فهرست