نام دارو شربت متادون ۲۵ میلی گرم / ۵میلی لیتر
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده
جرم مولکولی
شماره CAS
موارد کاربرد درمان درد های متوسط تا شدید، مسمومیت زدایی و درمان نگهدارنده اعتیاد به اوپیوئید.
شکل دارو شربت
فهرست