شرایط شرکت در مناقصه
اسناد و مدارک 
1-آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه ، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات قانونی، روزنامه آخرین اقامتگاه شرکت، فرم ثبت نام ثنا ، اسناد و مدارک هویتی نمایندگان قانونی و در خصوص اشخاص حقیقی ارائه فرم ثبت نام ثنا و مدارک هویتی الزامی است.
2-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانتنامه بانکی، سند رهنی و یا چک میباشد. (اولویت با اخذ ضمانتنامه بانکی است و دریافت چک تضمین صرفا در موارد خاص قابل قبول میباشد.) و سپرده مذکور تا زمان نهایی شدن قرارداد با منتخب، نزد شرکت باقی می ماند.
3-درخواست رسمی شرکت در مناقصه به همراه امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت (در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد درج مهر شرکت در درخواست مذکور الزامی است.)
4-رزومه و سوابق در خصوص معاملات و یا قراردادهای مشابه و مرتبط
———————————————————————————————————————————————————————————————————–
شرایط مالی و تضمین قراردادی:
1-پیش پرداخت 25درصد کل مبلغ قرارداد، الباقی طی یک تا سه مرحله و طبق شرایط تعیین شده پرداخت گردد.
2-بابت پیش پرداخت ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت به علاوه 5درصد الزامیست.
3-بابت تضمین حسن انجام تعهدات با توجه به شرایط قرارداد، درصدی از هر پرداخت کسر و یا ضمانت نامه بانکی یا چک بنا به شرایط قرارداد و طبق نظر فروشنده یا کارفرما از طرف قرارداد اخذ میگردد.
———————————————————————————————————————————————————————————————————–
شرایط
1-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند و شرکت تماد در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مخیر می باشد.
2- متقاضیان برای آگاهی بیشتر از شرایط مناقصه می توانند در ساعات اداری به واحد بازرگانی داخلی شرکت تماد مراجعه و یا با شماره های10-36100801-026 تماس حاصل فرمایید.
———————————————————————————————————————————————————————————————————–
آدرس جهت ارسال اسناد
کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران-کرج ، بعد از گرمدره ، روبروی مترو اتمسفر
کدپستی:3164816478
ایمیل :internal-purchase@temad.com
فهرست