نام دارو کپسول لنسوپرازول ۳۰ میلیگرم
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده
جرم مولکولی
شماره CAS
موارد کاربرد درمان سوزش معده، ضد اسید معده؛ درمان بیماری رفلاکس معده به مری؛ درمان زخم معده؛ پیشگیری و درمان زخم دوازدهه؛ درمان ترشح زیاد اسید معده.
شکل دارو کپسول
فهرست