مواد موثره دارویی(API) نارکوتیک
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 اپیوم تینکچر 1% BP,USP گالن پلاستیکی 60 لیتری
2 بوپرونورفین هیدروکلراید BP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
3 ترامادول هیدروکلراید BP,USP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
4 کدئین فسفات BP,USP بشکه پلاستیکی 20 کیلوگرمی
5 متادون هیدروکلراید BP,USP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
6 دکسترومتورفان هیدروبروماید USP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
7 نالتروکسان هیدروکلراید USP توافقی
8 نالتروکسان بیس In-House توافقی
9 پاپاورین هیدروکلراید BP,USP بشکه پلاستیکی 25 کیلو گرمی
10 مورفین سولفات BP,USP بشکه پلاستیکی 20 کیلوگرمی
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp