مواد موثره دارویی(API) – غیرنارکوتیک
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 آتورواستاتین کلسیم USP بشکه پلاستیکی 20 کیلوگرمی
2 آسپرین پودر BP کارتن 20 کیلوگرمی
3 آسپرین کریستال BP کارتن 20 کیلوگرمی
4 استامینوفن پودر USP کارتن 15 و 20 کیلوگرمی
5 افلوکساسین USP کارتن 20 کیلوگرمی
6 بتامتازون دی سدیم فسفات USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
7 بتامتازون والرات USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
8 دگزامتازون دی سدیم فسفات USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
9 دگزامتازون بیس USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
10 سلکوکسیب USP بشکه پلاستیکی 20 کیلوگرمی
11 فلوکستین هیدروکلراید USP بشکه پلاستیکی 30 کیلوگرمی
12 فلووکسامین مالئات BP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
13 لووفلوکساسین پودر USP کارتن 15 کیلوگرمی
14 لووفلوکساسین میکرونایز In کارتن 15 کیلوگرمی
House
15 متفورمین پودر USP کارتن 20 کیلوگرمی
16 متفورمین هیدروکلراید میکرونایز USP کارتن 20 کیلوگرمی
17 هیدروکسی کلروکین USP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
18 هیدروکورتیزون استات USP فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی
19 سیپروترون استات BP توافقی
20 سیپروفلوکساسین بیس USP کارتن 15 کیلوگرمی
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp