مواد موثره دارویی(API) – تزریقی
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 استامینوفن پودر تزریقی USP کارتن 15 و 20 کیلوگرمی
2 سیپروفلوکساسین High Pure USP کارتن 15 کیلوگرمی
3 سیپروفلوکساسین بیس تزریقی USP کارتن 15 کیلوگرمی
4 سیپروفلوکساسین هیدروکلراید
5 لووفلوکساسین تزریقی USP کارتن 15 کیلوگرمی
6 انروفلوکساسین تزریقی BP کارتن 15 کیلوگرمی
فهرست