مواد موثره دارویی(API) – غیرنارکوتیک (جدید)
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 پری گابالین BP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
2 پیوگلیتازون هیدروکلراید USP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
3 تامسولوسین هیدروکلراید BP بر اساس سفارش
4 تریامیسینولون استوناید USP بر اساس سفارش
5 داپوکستین هیدروکلراید In-House بر اساس سفارش
6 اریترومایسین اتیل سوکسینات EP8 بر اساس سفارش
7 کلاریترومایسین EP8 بر اساس سفارش
8 رزوواستاتین کلسیم BP بشکه پلاستیکی 20 کیلوگرمی
9 سیتاگلیپتین فسفات USP بر اساس سفارش
10 کتوتیفن فومارات BP بر اساس سفارش
11 کوئیتیاپین همی فومارات USP بر اساس سفارش
12 پودر پنتاپرازول BP بر اساس سفارش
13 ویتامین B1 EP8 بر اساس سفارش
14 گلی کلازید BP براساس سفارش
فهرست