محصولات API دسته غیر نارکوتیک دامی

دسته غیرنارکوتیک-دامی (API) مواد موثره دارویی
گروه دارویی و کاربرد In-house EP BP USP نام محصول ردیف
داروهای ضد باکتری انروفلوکساسین ۱
داروهای ضد باکتری فلورفنیکل ۲
انروفلوکساسین تزریقی ۳
لووفلوکساسین هیدروکلراید تزریقی ۴
فهرست