محصولات سفارشی
ردیف نام محصول فارماکوپه نوع بسته بندی
1 اکسی کدون هیدروکلراید USP بر اساس سفارش
2 پرازوسین BP,USP بر اساس سفارش
3 دی هیدروکدئین فسفات BP بر اساس سفارش
4 نالوکسان هیدروکلراید USP بر اساس سفارش
5 آسیکلوویر USP بشکه پلاستیکی 40 کیلوگرمی
6 ریسپریدون BP بشکه پلاستیکی 25 کیلوگرمی
7 نوسکاپین بیس BP بر اساس سفارش
8 نوسکاپین هیدروکلراید JP بر اساس سفارش
9 هسته شکر USP بر اساس سفارش
10 فولکدین BP بر اساس سفارش
11 مرفین HCL BP بر اساس سفارش
12 اکسی مورفون USP بر اساس سفارش
13 هیدروکدون بی تارتارات USP بر اساس سفارش
14 اپیوم پودر BP, USP بر اساس سفارش
فهرست