محصولات جدید

(API)ماده موثره (Finished)نهایی نام محصول ردیف
قرص هیدروکسی کلروکین ۲۰۰ میلی گرم ۱
قرص استامینوفن/اکسی کدون ۵/۳۲۵ میلی گرم ۲
قرص مورفین سولفات ۱۰ میلی گرم ۳
شربت اکسپکتورانت کدئین ۴
کتوتیفن فومارات ۵
کوئتیاپین فومارات ۶
پیوگلیتازون هایدروکلراید ۷
داپوکستین هایدروکلرید ۸
سیتاگلیپتین فسفات ۹
گلیکلازید ۱۰
نیکلوزاماید پیپرازین ۱۱
تامسولوسین هایدروکلراید ۱۲
نالتروکسان بیس ۱۳
رزواستاتین کلسیم ۱۴
پرگابالین ۱۵
فهرست