نام دارو قرص متادون ۴۰ میلی گرم
ساختار خطی مولکولی
نام خانواده اوپیوئید سنتیک
جرم مولکولی
شماره CAS
موارد کاربرد به عنوان ضد درد در درمان اعتیاد به اوپیوئیدها و به عنوان یک سرکوب کننده سندرم قطع ناشی از ترک مواد مخدر استفاده می گردد.
شکل دارو قرص
فهرست