نام محصول قرص متادون 40 میلی گرم
ماده موثره دارویی                 متادون هیدروکلراید
فرمول مولکولی دارو C21H28ClNO
جرم مولکولی                          345.9 g/mol
دسته دارویی ضد درد اپیوئیدی
مورد مصرف                    کنترل دردهای متوسط تا شدید، رفع وابستگی به ترکیبات اپیوئیدی
فهرست