اشتهار به کیفیت ۲ ستاره

اشتهار به کیفیت ۳ ستاره

اشتهار به کیفیت ستاره

رتبه اول ارتقاء کیفیت

اصالت تولید

لوح صنعت سبز سال ۱۳۸۷

قرص بوپرونورفین ۲ میلی گرم

پروانه متادون ۴۰ میلی گرم

فهرست