ردیف (Intermediate) دسته نارکوتیک-انسانی
1 نوروکسی مورفون
2 دی اتوکسی کربنیل _ نوروکسی مورفون
3 بوپرنورفین بیس
4 نوربوپرنورفین
5 متیل نورپرنورفین
6 توینول
7 دی هیدرو توینون
8 توینون
9 تبائین
10 هیدروکسی کدئینون
فهرست
Customers' voices (صدای مشتری)
ارسال WhatsApp