هیئت مدیره

نام عضو حقوقی نام نماینده حقیقی نوع عضویت و سمت تاریخ تولد مدرک و رشته تحصیلی تاریخ انتصاب
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین محمد امین رضوانفر مدیر عامل و عضو  موظف هیات مدیره 61/01/01  Ph.D  فارماکولوژی و توکسیکولوژی 1400/12/14

شرکت شیمی دارویی داروپخش
(سهامی عام)

ابراهیم طاهر‌نژاد

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

۱۳۵۰/۰۱/۰۱

فوق لیسانس مدیریت مالی

98/12/07

نماینده هلدینگ داروپخش مصطفی کریمی عضو هیات مدیره (غیر موظف) 1364/4/26 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400/01/18
فهرست