لازم به ذکر است هیچکدام از اعضا هیات مدیره ؛ در شرکت دیگری عضو هیات مدیره نمی باشند.

فهرست