هیئت مدیره

نام عضو حقوقی نام نماینده حقیقی نوع عضویت و سمت تاریخ تولد مدرک و رشته تحصیلی تاریخ انتصاب

شرکت داروپخش

(سهامی عام)

محمد امین عادل

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

۱۳۴۳/۰۶/۱۳

فوق لیسانس مدیریت

۱۳۹۵/۰۳/۲۹

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

حمیدرضا علیپور مشکانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)

۱۳۴۷/۰۷/۱۰

MBAدارویی

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

شرکت توزیع دارو پخش

(سهامی عام)

ابراهیم قهرمانی ججین

عضو هیات مدیره (موظف)

۱۳۴۹/۰۶/۲۰

فوق لیسانس حسابداری

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شرکت کارخانجات داروپخش

(سهامی عام

شایان فرهودی

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

۱۳۴۸/۰۴/۲۹

دکترای داروسازی

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شرکت شیمی دارویی داروپخش(سهامی عام)

ابراهیم طاهر‌نژاد

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

۱۳۵۰/۰۱/۰۱

فوق لیسانس مدیریت مالی

98/12/07

فهرست