هیئت مدیره

نام عضو حقوقی نام نماینده حقیقی نوع عضویت و سمت تاریخ تولد مدرک و رشته تحصیلی تاریخ انتصاب

شرکت کارخانجات داروپخش

(سهامی عام)

شایان فرهودی

رئیس هیئت مدیره

۱۳۴۸/۰۴/۲۹

دکترای داروسازی

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(سهامی عام)

حمیدرضا علیپور مشکانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)

۱۳۴۷/۰۷/۱۰

MBAدارویی

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

شرکت توزیع دارو پخش

(سهامی عام)

ابراهیم قهرمانی ججین

عضو هیات مدیره (موظف)

۱۳۴۹/۰۶/۲۰

فوق لیسانس حسابداری

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شرکت شیمی دارویی داروپخش
(سهامی عام)

ابراهیم طاهر‌نژاد

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

۱۳۵۰/۰۱/۰۱

فوق لیسانس مدیریت مالی

98/12/07

نماینده هلدینگ داروپخش مصطفی کریمی عضو غیر موظف هیات مدیره 1364/4/26 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1400/1/18
فهرست