کسب عنوان برتر در نمایشگاه بین المللی فارمکس
کسب عنوان برتر در نمایشگاه بین المللی فارمکس
برگزیده جشنواره مسئولیت های اجتماعی
برگزیده جشنواره مسئولیت های اجتماعی
اشتهار به کیفیت چهار ستاره 1400
تندیس تقدیر نهایی
تندیس_جشنواره_حاتم
صادر کننده برتر 1397
GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY AND CAMMERCIAL
صادر کننده نمونه سال 1392
صادر کننده نمونه ملی 1395
صادر کننده نمونه سال 1396
صادر کننده نمونه ملی 1395
تندیس مشتری برتر سال 1396 از بانک صادرات
MEMORIAL OF THE 8th EXCELLENCE FROUM
تندیس 500 مشتری برتر از بانک صادرات ایران
تندیس های شرکت تماد R&D
ms-hse
جایزه تعالی منابع انسانی 94
API & PACKAGING PHARMAPACK
هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی
هفتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی
PHARMEX 2020 API
فهرست