تندیس ها

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۵

صادر کننده سال ۱۳۹۶

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲

صادر کننده سال ۱۳۹۵

تندیس نشان کیفیت

تندیس

تندیس

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی سال ۱۳۹۵

تندیس نمایشگاه فارمکس

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی سال ۱۳۹۴

تندیس

تندیس

تندیس

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی

تندیس اولین نمایشگاه دارو صنایع و خدمات وابسته

تندیس مشتری برتر بانک صادارت سال ۱۳۹۷

تندیس دومین همایش مشتری برتر بانک صادارت

تندیس

فهرست