تندیس ها

جشنواره ملی حاتم(حمایت از تولید ملی-1401)

HSE-MS

اشتهار به کیفیت چهار ستاره 1400

تنها صادر کننده ممتاز ملی در سال 1399 در صنایع دارویی کشور

تنها صادر کننده ممتاز ملی در سال 1399 در صنایع دارویی کشور

صادر کننده نمونه سال 1395

صادر کننده نمونه سال 1395

صادر کننده نمونه سال 1396

صادر کننده نمونه سال 1396

صادر کننده نمونه سال 1392

صادر کننده نمونه سال 1392

صادر کننده نمونه سال 1395

صادر کننده نمونه سال 1395

تندیس طلایی اروپا به منظور (QUALITY AND COMMERCIAL )

تندیس طلایی اروپا به منظور (QUALITY AND COMMERCIAL )

کسب مقام نخست در API AND PACKAGING PHARMAPACK

کسب مقام نخست در API AND PACKAGING PHARMAPACK

تندیس انتخاب ملی در حوزه تحقیق و تولید

تندیس انتخاب ملی در حوزه تحقیق و تولید

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی 1395

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی 1395

فارمکس 2020

فارمکس 2020

جایزه تعالی منابع انسانی 1395

جایزه تعالی منابع انسانی 1395

تندیس pharmex 2020 API

تندیس pharmex 2020 API

تندیس Memorial of the 8th Excellence forum tehran 2011

تندیس Memorial of the 8th Excellence forum tehran 2011

تندیس R&N

تندیس R&N

جایزه هفتمین دروه تعالی منابع انسانی

جایزه هفتمین دروه تعالی منابع انسانی

تندیس تقدیر در نمایشگاه دارو، صنایع و خدمات وابسته

تندیس تقدیر در نمایشگاه دارو، صنایع و خدمات وابسته

مشتری برتر سال 1396 بانک صادرات

مشتری برتر سال 1396 بانک صادرات

تندیس همایش 500 مشتری برتر از بانک صادرات ایران

تندیس همایش 500 مشتری برتر از بانک صادرات ایران

⦁ Memorial Prize

HSE-MS

فهرست