• شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) ۷۹،۸۰%
  • سایرین ۱۶،۹۰%
  • شرکت سهامی بیمه ایران (سامی عام)۲،۳۰%
  • داروپخش (سهامی عام) ۰،۴۸%
  • صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان ۰،۳۲%
  • شرکت بیمه ملت (سهامی عام) ۰،۲۱%
فهرست