تقدیرنامه ها

ایران فارما ۲۰۱۸

فارمکس ۲۰۲۰

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۳

صادر کننده برگزیده سال ۱۳۹۶ استان البرز

سیزدهمین کنگره دانش اعتیاد

چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست

تقدیر نامه فارمکس ۲۰۲۰

تقدیر نامه جشنواره شستا

تقدیر نامه تعالی منابع انسانی

تقدیر نامه تیپیکو

تقدیر مناطق ازاد تجاری

تقدیر سازمان محیط زیست البرز

تقدیر روز داروسازی

بهسازی نظام تحقق و توسعه

برترین تامین کننده شرکت های داروسازی

بانک صنعت و معدن

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ۲

یازدهمین کنگره دانش اعتیاد

ایران فارما ۲۰۱۹

فهرست