تقدیرنامه ها

تقدیر نامه مسابقه ملی تجربه های موفق در جشنواره ملی بهره وری

تقدیر-نامه-رتبه-بندی-تماد–شرکت-ها

تماد به عنوان تنها صادر کننده ممتاز ملی سال 1399 در صنایع دارویی کشور

تماد به عنوان تنها صادر کننده ممتاز ملی سال 1399 در صنایع دارویی کشور

ایران فارما 2018

ایران فارما 2018

فارمکس 2020

فارمکس 2020

تقدیر ریاست جمهوری از شرکت تماد به عنوان صادر کننده نمونه در سال 1383

تقدیر ریاست جمهوری از شرکت تماد به عنوان صادر کننده نمونه در سال 1383

صادر کننده برگزیده سال 1396

صادر کننده برگزیده سال 1396

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

فارمکس 2020

فارمکس 2020

⦁ Shasta Commendation Letter

تقدیر نامه جشنواره شستا

تقدیر نامه تعالی منابع انسانی

تقدیر نامه تعالی منابع انسانی

کسب مقام نخست ماده اولیه ساز

کسب مقام نخست ماده اولیه ساز

کارآفرین برتر در حوزه صنعت و تجارت

کارآفرین برتر در حوزه صنعت و تجارت

ارتقاء و حفظ محیط زیست

ارتقاء و حفظ محیط زیست

تقدیر در روز دارو ساز

تقدیر در روز دارو ساز

بهسازی نظام تحقیق و توسعه R&D

بهسازی نظام تحقیق و توسعه R&D

برترین تامین کننده ماده اولیه شرکت اکسیر

برترین تامین کننده ماده اولیه شرکت اکسیر

صادر کننده برتر حوزه صادارت

صادر کننده برتر حوزه صادارت

رتبه ممتاز در بانکداری شرکتی

رتبه ممتاز در بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات

بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات

یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

ایران فارما 2018

ایران فارما 2019

فهرست